Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Marit Strijk advies & coaching, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 73355402, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer een opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
 4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 –  Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand

door aanbod en aanvaarding.

 1. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door het akkoord geven op een digitaal door de opdrachtnemer gestuurde offerte.
 2. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
 3. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 4. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 5. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 6. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.
 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.
 3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8: Overmacht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 11 – slotbepaling

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 12 – Wijzigingen

 1. De opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de opdrachtnemer de opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Beroepsvereniging voor leefstijlcoaches Nederland en gedeponeerd bij de kamer van koophandel op 7 december 2016.

Privacy verklaring

Dit is het privacy beleid van Marit Strijk advies & coaching. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Hieronder leggen we je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan deze Privacy verklaring aandachtig door te nemen.

Toepassing Privacy verklaring

 1. Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Marit Strijk advies & coaching. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geef je aan ons privacy beleid te accepteren.
 2. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze Privacy verklaring tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt.
 3. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacy verklaring worden beschreven.

Persoonsgegevens

 1. Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten of een van onze producten aanschaft, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers, of die van een derde partij. De aan ons verstrekte gegevens zullen we niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens. Op onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.
 2. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je e-mailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen. We gebruiken hiervoor het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen
 3. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers en die van Google. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 4. Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde coachsessies of workshops (nodig voor inschrijving en facturatie), geboorteplaats, geboortedatum. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van het voeren van onze administratie en belastingaangiftes. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

Dossiervorming
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende coach, een dossier aanleggen. Jouw dossier bevat het intakeformulier met de door jou verstrekte gegevens over onder andere je gezondheidstoestand, eventuele aantekeningen onzerzijds over de sessies en eventueel e-mailverkeer tussen jou en ons. De gegevens worden digitaal opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Verwijzing naar andere websites
Marit Strijk advies & coaching is verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waar wij worden genoemd of waar op onze website naar wordt verwezen. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de Privacy Verklaring en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

Geheimhouding
Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening, worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers, opdrachtgevers, of derden. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

Cookies
De website maritstrijk.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en ervoor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren. Ook is het delen van gegevens met derden uitgeschakeld. Ten slotte maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Indien je een account hebt en je logt in op maritstrijk.nl, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Google reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die service controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing.

Meer informatie over Google’s privacybeleid vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op maritstrijk.nl kunnen mogelijk ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gebruikersdata binnen maritstrijk.nl
Van gebruikers met een gebruikersaccount zijn op maritstrijk.nl (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Inzage, verwijderen en aanpassen van gegevens

 1. Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we vastleggen.
 2. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in een account kan veranderen of verwijderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Marit Strijk advies & coaching.
 3. Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 4. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Een verzoek kan verstuurd worden naar info@maritstrijk.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat we een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Indien we je verzoek afwijzen, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
 5. Als je een gebruikersaccount hebt op maritstrijk.nl of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijziging Privacy verklaring
Het kan soms nodig zijn om deze Privacy verklaring aan te passen indien er iets wijzigt in onze dienstverlening en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsbescherming. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Waar kan je terecht met vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy verklaring en de wijze waarop Marit Strijk advies & coaching je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@maritstrijk.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Marit Strijk advies & coaching jouw gegevens verwerkt.

v2.0 (huidig) – geldig per 15 december 2018 – update organisatie / verwerking e-mail voor nieuwsbrieven / gebruik Google recaptcha
v1.0 – geldig per 23 mei 2018